Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Lista Rankingowa Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia Doktoranckie”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Regionalny Komitet Sterujący (RKS) ds. RSI, na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 roku, zatwierdził Listę Rankingową (LR) wniosków o przyznanie stypendium ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”. RKS ds. RSI ustalił jednocześnie niezbędne minimum punktowe, wynoszące 60 pkt, które powinien osiągnąć wnioskodawca, aby jego wniosek był rozpatrywany pod kątem przyznania stypendium. Osiągnięcie 60 punktów na Liście Rankingowej nie gwarantuje zatem przyznania stypendium, jest to uzależnione od wysokości posiadanych przez Organizatora środków. Informujemy, iż ostateczna lista stypendystów opublikowana zostanie po 15 stycznia 2013 r.

Lista Rankingowa Wniosków po ocenie merytorycznej jest dostępna u Organizatora.

W tym momencie gratulujemy Wnioskodawcom, których nazwiska znalazły się na pozycjach od 1 do 50! 

Zgodnie z § 7 pkt. 5.Regulaminu, Organizator przed podpisaniem Umowy ze stypendystą, zobowiązany jest do ustalenia wysokości stypendium w przypadku otrzymywania przez Stypendystę wsparcia o charakterze stypendialnym ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych innych niż EFS w ramach realizacji pracy doktorskiej, w okresie trwania niniejszego projektu. Ponadto Organizator rozważa możliwość przyznania większej, niż do 50 miejsca na LR, ilości stypendiów doktoranckich. Z powodów wymienionych powyżej,  Wnioskodawcy, których nazwiska znajdują się na pozycjach od 1 do 75 proszeni są o dostarczenie aktualnego zaświadczenia i oświadczenia o wysokości pobieranych stypendiów, według wzoru z załącznika znajdującego się poniżej. W/w dokument należy złożyć w siedzibie Instytutu, ul. Tuwima 10, w dniach 8 - 9 stycznia 2013 roku w godz. 10-14, sala nr 5.

Nie złożenie go w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją
z uczestnictwa w Projekcie! W takim wypadku do Projektu zostanie zaproszona kolejna osoba z Listy Rankingowej.

Zaświadczenie o pobieranych przez Doktoranta stypendiach