Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Najczęściej zadawane pytania

W jakiej wysokości będzie przyznawane stypendium i przez jaki okres czasu?

Stypendium będzie przyznawane w wysokości 3000 zł brutto przez okres 12 miesięcy.

Czy doktorant może ubiegać się o stypendium w ramach projektu „DrINNO 3...”, jeżeli otrzymuje już inne stypendia?

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL wysokość stypendium, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zostanie pomniejszona o wysokość otrzymanego przez Stypendystę wsparcia o charakterze stypendialnym finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego i/lub ze środków publicznych innych niż EFS otrzymanego w ramach realizacji pracy doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu tak, by Stypendysta projektu DrINNO 3 w sumie otrzymywał za miesiąc kwotę stypendium wynoszącą średniomiesięcznie nie więcej niż 3000 złotych.

Według jakich kryteriów merytorycznych będą rozpatrywane wnioski o przyznanie stypendium?

Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane według następujących kryteriów merytorycznych:
a) poziomu naukowego prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej (oryginalność, nowatorskość, metodologia badań, zaawansowanie realizacji badań);
b) zgodności uzyskanych lub przewidzianych do uzyskania wyników badań w ramach pracy doktoranckiej z RSI województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich potencjału wdrożeniowego w strategicznych branżach gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego;
c) dotychczasowej aktywności naukowej Wnioskodawcy (ocena na podstawie ilości i jakości publikacji naukowych; preferowane będą publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej wysoko notowane w punktacji czasopism naukowych MNiSW; ocena w tym zakresie będzie zróżnicowana w zależności od bycia głównym autorem publikacji, autorem korespondentem, czy współautorem; punktowane będą także prezentacje ustne w języku polskim/angielskim na konferencjach/sympozjach krajowych i zagranicznych).

Czy stypendysta musi rozliczyć się ze środków otrzymanych w ramach wsparcia stypendialnego?

Nie. Kwota przyznanego stypendium stanowi przychód stypendysty i nie podlega rozliczeniu - może zostać wydatkowana przez Stypendystę na dowolny cel. Niemniej jednak Stypendysta ma obowiązek składania sprawozdań okresowych zawierających w szczególności informacje dotyczące realizacji zaplanowanych działań, zgodnie z harmonogramem studiów i planowanych przez Wnioskodawcę badań. Złożenie poprawnego sprawozdania okresowego jest warunkiem otrzymania kolejnej transzy stypendium. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości opisane zostały w § 8 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DrINNO 3 – stypendia doktoranckie”.

 

Czy otrzymane wsparcie stypendialne podlega opodatkowaniu?

Nie. Z dniem 1 stycznia 2010 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został wprowadzony przepis, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy).

Kiedy zaprzestaje się wypłacania stypendium?

Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta:
a) w określonym przez organizatora terminie nie przedstawił sprawozdania z postępów realizowanej pracy badawczej lub przedstawił nieprawdę;
b) przestał spełniać warunki określone w § 4 ust. 1. Regulaminu projektu „DrINNO 3…”
c) uzyskał stopień naukowy doktora.