Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

O projekcie

 „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionu poprzez przyznanie stypendiów doktoranckich i udzielenie wsparcia towarzyszącego osobom realizującym prace badawcze w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z Regionalną Strategią Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt zakłada również szkolenie stypendystów w dziedzinie komercjalizacji i transferu wiedzy,  które pozwoli im nabyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do efektywnego wdrożenia rezultatów ich badań w gospodarce rynkowej.