Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Kryteria formalne

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są następujące osoby:
a) doktoranci, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie i jednostki naukowe działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych oraz zgodnych z RSI Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
b) inne osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) nie później jednak niż do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (zgodnie z zakresem kierunków SMT określonym na podstawie międzynarodowej klasyfikacji ISCED97), oraz zgodnych z RSI województwa warmińsko-mazurskiego.