Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Kryteria merytoryczne

Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane według następujących kryteriów merytorycznych:
a) poziomu naukowego prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej (oryginalność, nowatorskość, metodologia badań, zaawansowanie realizacji badań);
b) zgodności uzyskanych lub przewidzianych do uzyskania wyników badań w ramach pracy doktoranckiej z RSI województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich potencjału wdrożeniowego w strategicznych branżach gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego;
c) dotychczasowej aktywności naukowej Wnioskodawcy (ocena na podstawie ilości i jakości publikacji naukowych; preferowane będą publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej wysoko notowane w punktacji czasopism naukowych MNiSW; ocena w tym zakresie będzie zróżnicowana w zależności od bycia głównym autorem publikacji, autorem korespondentem, czy współautorem; punktowane będą także prezentacje ustne w języku polskim/angielskim na konferencjach/sympozjach krajowych i zagranicznych).