Agencja reklamowa Toruńgadzety.reklamowe.biz.pl

Poprzednie edycje

DrINNO2DrINNO1

Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie - Zapraszamy!

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk rozpoczął Projekt „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”  skierowany zarówno do doktorantów z uczelni i instytutów naukowych województwa warmińsko-mazurskiego, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, ale także do innych osób  zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które wszczęły przewód doktorski.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu będzie wzmocnienie transferu wiedzy oraz powiązań sfery nauki z gospodarką regionu, a także promocja innowacyjnych prac badawczych realizowanych w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych poprzez przyznanie 50 stypendiów doktoranckich w 2013 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM
POTRWA OD 8 DO 19 PAŹDZIERNIKA 2012 R.